top of page

INTERVENCIÓ ASSISTIDA AMB GOS: CARTES DE POKER. INTERVENCIÓN ASISTIDA CON PERRO: CARTAS DE POKER.


Tornem de nou a mostrar activitats que ens han donat molt bons resultats dins de les Intervencions Assistides amb Gos. En aquest cas amb l'ajuda de Cartes.

Mostrarem algunes, de les infinites opcions que hi ha, per a introduir aquest material en una IAG.

1. Identificació de les Cartes de POKER:

Quan es treballa amb usuaris d'avançada edat, que normalment han jugat a cartes de la baralla espanyola, no reconeixen les formes de les cartes. Un dels primers exercicis que fem és reconèixer els pals i la numeració. Un cop han identificat els cors, piques, diamants i trèvols, els hi demanem sumar les cartes per a saber entre els companys quin és el que té la numeració més alta, o qui és el que té la numeració més baixa.

La manera d'introduir el gos en aquesta activitat pot ser tant en repartir les cartes ( amb cobro si el té o amb el peto de teràpia) i poden donar premis segons la numeració que han tret els usuaris amb les cartes. En tenir la suma de les seves cartes els hi donem un pot amb premis on els usuaris han de contar i agafar el número del mateix que els hi suma les cartes. Un cop els tenen, demanem que els col·loquin tots a un vol per a donar-li alhora. Si hi ha molts usuaris i la suma de premis és molt elevada, podem fer un codi de puntuació, per exemple: De 0 a 10 punts- 1 premi. d'11 a 20 punts 2 premis, de 21 a 30 punts 3 premis i així successivament.

2. "Poker".

Un cop han fet una identificació de les cartes si és un nombre petit d'usuaris podem jugar al Poker fent apostes amb els premis dels gossos. Per aquell que perd tots els premis, sempre donem un nombre simbòlic de premis per a posar al vol del gos de teràpia, ja que guanyin o perdin tots els premis es van sumant al vol del gos de teràpia. En aquest cas la competició ja està implícita en el joc, qui guanya no té més protagonisme o avantatges amb el gos de teràpia sinó que qui acaba guanyant és el gos i per això tots juguen.

També podem fer un inici de Poker repartint a tots els usuaris dues o tres cartes i nosaltres anem traient tres cartes al centre. L'usuari que tingui una carta repetida, dos o te una de les escales de valor del Poker guanya la partida. En aquest cas no canviem les cartes, tota l'estona "juguen" amb les mateixes i ensenyem els resultats de la SORT, en una partida pot ser guanyador un, i en un altre un altre company exactament amb les mateixes cartes. En aquest exercici treballen molt l'atenció i normalment funciona molt bé. Segons el grup, en acabar demanem que recordin en quin ordre han sortit els guanyadors de la partida i per descomptat, poden acabar donant premis al gos de teràpia.

3. Alea Iacta Est.

En aquest cas ens ajudem de les cartes i els seus quatre pals per aconseguir una resposta o treballar quelcom terapèutic com la cohesió de grup, l'expressió de sentiments, obrir-se davant d'un grup, etc.

Primer demanem als usuaris que ens ajudin a barrejar les cartes i les col·loquem totes al centre cap per vall. Cada usuari treu una carta i segons el pal ha de fer quelcom, per exemple:

CORS- Explicar una experiència positiva o quelcom que li agrada.

TRÈVOL- Fer una habilitat amb el gos de teràpia.

PIQUES- Un somni o quelcom que se li dóna bé.

DIAMANTS- Explicar una experiència negativa o quelcom que NO li agrada.

La motivació de molts usuaris és treure la carta de les habilitats amb el gos, però realment ens ha donat molt bons resultats i sol ser excusa perfecte per a treballar quelcom que els professionals de la Salut o l'Educació necessiten. Per descomptat aquest exercici també es pot realitzar amb unes cartes de la baralla Espanyola.

4. Ordenar les cartes.

Aquesta activitat podem realitzar-la després d'haver fet algun joc amb els usuaris o simplement pel fet que es mostrin atents i identifiquin les seves cartes.

En aquest cas repartim totes les cartes als usuaris i entre ells ens han de nomenar les cartes que tenen. Un per un anem demanant l'ordre de les cartes A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q i K. Cada usuari ha d'identificar les carta que es demana i ens fa l'entrega. Si el gos de teràpia té un bon cobro pot anar agafant les cartes i portar-les al Tècnic o professional que les està guardant o l'usuari pot cridar el gos i tenir-les que guardar en un cistell o butxaca del peto.

Esperem que us agradi, que us inspiri per a nous exercicis i que el pugueu aplicar a les vostres Intervencions. GRÀCIES PER LLEGIR-NOS I COMPARTIR! Que comenci el joc! info@itcan.cat

***********************************************************************************

Volvemos de nuevo a mostrar actividades que nos han dado muy buenos resultados dentro de las Intervenciones Asistidas con Perro. En este caso con la ayuda de Cartas. Mostraremos algunas, de las infinitas opciones que hay, para introducir este material en una IAG. 1. Identificación de las Cartas de POKER: Cuando se trabaja con usuarios de avanzada edad, que normalmente han jugado a cartas de la baraja española, no reconocen las formas de las cartas de Poker. Uno de los primeros ejercicios que hacemos es reconocer los palos y la numeración. Una vez han identificado los corazones, picas, diamantes y tréboles, les pedimos sumar las cartas para saber, entre todos los compañeros, quién es el que tiene la numeración más alta, o quién es el que tiene la numeración más baja. La manera de introducir el perro en esta actividad puede ser tanto al repartir las cartas ( con cobro si lo tiene o con el peto de terapia). También pueden dar premios según la numeración que han sacado los usuarios con las cartas. Al tener la suma de sus cartas les damos un bote con premios donde los usuarios tienen que contar y coger el número del mismo que se los suma las cartas. Una vez los tienen, pedimos que los coloquen todos en un bol para darle a la vez al perro. Si hay muchos usuarios y la suma de premios es muy elevada, podemos hacer un código de puntuación, por ejemplo: De 0 a 10 puntos- 1 premio, de 11 a 20 puntos 2 premios, de 21 a 30 puntos 3 premios y así sucesivamente.

2. "Poker". Una vez han hecho la identificación de las cartas si es un número pequeño de usuarios podemos jugar al Poker haciendo apuestas con los premios de los perros. El usuario que pierde todos los premios, siempre le damos un número simbólico de premios para poner al bol del perro de terapia, puesto que ganen o pierdan todos los premios se van sumando al plato o bol del perro de terapia. En este caso la competición ya está implícita en el juego, quien gana no tiene más protagonismo o ventajas con el perro de terapia sino que quién acaba ganando es el perro y por eso todos juegan. También podemos hacer un inicio de Poker repartiendo a todos los usuarios dos o tres cartas y nosotros vamos sacando tres cartas al centro. El usuario que tenga una carta repetida, dos o tenga una de las escaleras de valor del Poker gana la partida. En este caso no cambiamos las cartas, todo el rato "juegan" con las mismas y enseñamos los resultados de la SUERTE, en una partida puede ser ganador uno, y en un otra otro compañero exactamente con las mismas cartas. En este ejercicio trabajan mucho la atención y funciona muy bien. Según el grupo, al acabar pedimos que recuerden en qué orden han salido los ganadores de la partida y por supuesto, pueden acabar dando premios al perro de terapia.

3. Alea Iacta Este. En este caso nos ayudamos de las cartas y sus cuatro palos para conseguir una respuesta o trabajar algo terapéutico como la cohesión de grupo, la expresión de sentimientos, abrirse ante un grupo, etc. Primero pedimos a los usuarios que nos ayuden a mezclar las cartas y las colocamos todas en el centro boca-abajo. Cada usuario saca una carta y según el palo tiene que hacer algo, por ejemplo: CORAZONES- Explicar una experiencia positiva o algo que le gusta. TRÉBOL- Hacer una habilidad con el perro de terapia. PICAS- Un sueño o algo que se le da bien. DIAMANTES- Explicar una experiencia negativa o algo que NO le gusta. La motivación de muchos usuarios es sacar la carta de las habilidades con el perro, pero realmente nos ha dado muy buenos resultados y solo ser excusa perfecto para trabajar algo que los profesionales de la Salud o la Educación necesitan. Por supuesto este ejercicio también se puede hacer con una baraja de cartas Española.

4. Ordenar las cartas. Esta actividad podemos realizarla después de haber hecho algún juego con los usuarios o simplemente por el hecho que se muestren atentos e identifiquen sus cartas. En este caso repartimos todas las cartas a los usuarios y entre ellos nos tienen que nombrar las cartas que tienen. Uno por uno vamos pidiendo la orden de las cartas A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q y K. Cada usuario tiene que identificar las carta que se pide y nos hace lo entrega. Si el perro de terapia tiene un buen cobro puede ir cogiendo las cartas y traerlas al Técnico o profesional que las está guardando o el usuario puede llamar el perro y tenerlas que guardar en un cesto o bolsillo del peto.

Esperemos que os guste, que os inspire para nuevos ejercicios y que lo podáis aplicar a vuestras Intervenciones.

¡GRACIAS POR LEERNOS Y COMPARTIR!

¡Que empiece el juego!

info@itcan.cat

384 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page