LLETRAS EN FOAM PER IAG.LETRAS EN FOAM PARA IAP.


En ITCAN compartim un dels primers materials que vam realitzar per les Intervencions Assistides amb Gos (IAG) que vam realitzar i que donen moltes opcions d'activitats.

En aquest cas el gos pot estar com element passiu esperant mentre els usuaris busquen i troben les paraules segons l'exercici que estigueu realitzant.

També pot repartir algunes de les lletres amb el peto o amb una cistella ( si te un bon cobro) i segons la lletra que els hi surti als usuaris demanar que diguin noms de persones que comencin per la lletra que els hi ha tocat, o noms de pobles, objectes, entre d'altres.

Amb el mateix material es poden crear números, formes, entre d'altres.

És molt fàcil de fer i pots crear infinites activitats.

Animeu-vos!

Àrees a treballar:

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA i MILLORAR LA PART SENSORIAL: La motricitat fina fa referència a moviments voluntaris molt precisos, que impliquen petits grups de músculs. El control de la motricitat fina és la coordinació de músculs, ossos i nervis per produir moviments petits i precisos. En aquest cas seleccionar la lletra necessària d'entre totes o agafar-la de la butxaca del peto o del cistell.

-MILLORAR LA CAPACITAT D'ATENCIÓ. Els usuaris se centren en l'exercici que realitzen millorant així l'atenció i l'agudesa visual.

-AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL I VOCABULARI. Treballant el reconeixement de noms, colors, lletres, majúscules, minúscules, categories, entre d'altres.

-TREBALL DE LA PACIÈNCIA I LA TOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ. Segons la dificultat de l'exercici hauran treballat la tolerància a la frustració i la paciència, ja que si hi han moltes lletres tardaran més en trobar la paraula. Si és en grup també hauran d'esperar a què el company respongui encara que encertin una paraula que comenci per la lletra que tinguin.

-MILLORAR LES HABILITATS SOCIALS: Hauran d'esperar a què el company acabi una paraula respectant el torn d'espera. També poden demanar ajuda o ajuntar lletres per crear noves paraules.

-TREBALLAR LA MEMÒRIA: Treballant l'ordre de l'abecedari, la classificació de lletres, pensant material prèviament que hem mostrat i que a posterior han de trobar la paraula. ( Per exemple: PILOTA)

Material:

Paper escuma / Paper foam de colors.

Estisores.

Llapis.

Goma.

***********************************************************************************

En ITCAN compartimos uno de los primeros materiales que realizamos por las Intervenciones Asistidas con Perro (IAG) que realizamos y que dan muchas opciones de actividades.

En este caso el perro puede estar como elemento pasivo esperando mientras los usuarios buscan y encuentran las palabras según el ejercicio que estéis realizando.También puede repartir algunas de las letras con el peto o con una cesta ( sí té un buen cobro) y según la letra que se los salga a los usuarios pedir que digan nombres de personas que empiecen por la letra que se los ha tocado, o nombres de pueblos, objetos, entre otros.Con el mismo material se puede crear números, formas, entre otros. Es muy fácil de hacer y puedes crear infinitas actividades. Animaros! Áreas a trabajar:

-TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA y MEJORAR LA PARTE SENSORIAL: La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios muy precisos, que implican pequeños grupos de músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. En este caso seleccionar la letra necesaria de entre todas o cogerla del bolsillo del peto o del cesto.

-MEJORAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN. Los usuarios se centran en el ejercicio que realizan mejorando así la atención y la agudeza visual.

-FAVORECER EL DESARROLLO INTELECTUAL Y VOCABULARIO. Trabajando el reconocimiento de nombres, colores, letras, mayúsculas, minúsculas, categorías, entre otros.

-TRABAJO DE LA PACIENCIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. Según la dificultad del ejercicio habrán trabajado la tolerancia en la frustración y la paciencia, puesto que si hay muchas letras tardarán más al encontrar la palabra. Si es en grupo también tendrán que esperar a que el compañero responda aunque acierten una palabra que empiece por la letra que tengan.

-MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES: Tendrán que esperar a que el compañero acabe una palabra respetando el turno de espera. También pueden pedir ayuda o juntar letras para crear nuevas palabras.

-TRABAJAR LA MEMORIA: Trabajando la orden del abecedario, la clasificación de letras, pensando material previamente que hemos mostrado y que a posterior tienen que encontrar la palabra. ( Por ejemplo: PELOTA)

Material: Papel espuma / Papel foam de colores. Tijeras. Lápiz. Goma.

Comprar el paper Foam de colors.

Comprar el papel foam de colores.

Marcar les lletres en llapis en el Paper Foam ( nosaltres dividim el paper en quatre parts per a que les lletres siguin del mateix tamany.) A continuació retalla-les.

Marcar las letras en lápiz en el Papel Foam ( nosotros dividimos el papel en cuatro partes para que las letras sean más iguales.) A continuación recortarlas.

Posem algunes opcions d'activitats.

Ponemos algunas opciones de actividades.

Ordenar l'Abecedari.

Ordenar el Abecedario.

Separar CONSONTANTS i VOCALS.

Separar CONSONANTES y VOCALES.

Buscar material per interaccionar amb el Gos.

Buscar material para la interacción del Perro.

Buscar noms de persona o el propi nom de l'usuari. ( Si esta format per varis colors que els identifiqui.)

Buscar nombres de persona o el propio nombre del usuario. ( Si está compuesto por varios colores que los identifique.)

Buscar els noms dels gossos que participen a la sessió de Teràpia.

Buscar los nombres de los perros que participan en la sessión de Terapia.

GRÀCIES PER COMPARTIR!

¡GRACIAS POR COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

#lecturaassistidaambgos #itcanbarcelona #itcanterapia #itcanblog #lletresfoam #material #materialterapia #perrodeterapia #terapiaconperro #intervencions #itcanintervencions #intervencionsassistidesambgos #blog